GRATIS VERZENDING + RETOUR!

desilentdisco.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Vooraf

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijke afspraken te maken en een goede samenwerking te bevorderen. De afspraken in dit document zorgen voor een basis om de opdracht naar tevredenheid voor alle partijen te voltooien. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De klant: degene die aan Silent Disco Nederland opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Silent Disco Nederland: de organisator van evenementen en ontwerper van concepten die als opdrachtnemer de opdracht zal uitvoeren;
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij Silent Disco Nederland voor de klant bepaalde werkzaamheden zal verrichten;
 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden en diensten waarvoor opdracht is gegeven, of die door Silent Disco Nederland in het kader van de opdracht worden uitgevoerd;
 5. Project: het door Silent Disco Nederland als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden en verrichte diensten gerealiseerde evenement of concept;
 6. Locatie: het terrein, openbare ruimte of gebouw waar de opdracht wordt uitgevoerd;
 7. Algemene voorwaarden: de regels in dit document die van toepassing zijn op alle afspraken tussen de klant en Silent Disco Nederland.

2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en afspraken tussen de klant en Silent Disco Nederland. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden afgesproken tussen de klant en Silent Disco Nederland.
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de inkoop- of andere voorwaarden van de klant.
 3. Wanneer bepaalde regels in deze algemene voorwaarden niet geldig zouden zijn dan heeft dit geen invloed op de andere regels in deze algemene voorwaarden. De klant en Silent Disco Nederland zullen dan overleggen om nieuwe regels ter vervanging van de ongeldige regels af te spreken.
 4. Wanneer Silent Disco Nederland niet steeds vraagt om strikte naleving van deze voorwaarden, betekent dit niet dat Silent Disco Nederland het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze regels te verlangen.

3. Aanbiedingen en offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 7 dagen geldig, tenzij anders afgesproken.
 2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn incl. BTW.
 3. De prijzen kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden. Afgesproken tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De klant is verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie waarop Silent Disco Nederland de offerte baseert.
 4. Aanbiedingen of offertes uitgegeven door Silent Disco Nederland gelden niet automatisch als standaard voor toekomstige opdrachten.
 5. Silent Disco Nederland kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Silent Disco Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen de opgegeven prijs.
 7. In de door Silent Disco Nederland verstrekte offerte wordt uitgegaan van het programma zoals weergegeven. Personeel en drankcalculaties zijn gebaseerd op indicaties, het werkelijke aantal gewerkte uren en genoten drank zal in rekening worden gebracht, op basis van nacalculatie. Prijzen zijn gebaseerd op het aangeboden programma.

4. Aanvang en duur overeenkomst

 1. Opdrachten worden schriftelijk of per e-mail door de klant bevestigd. Wanneer de klant dit niet doet maar wel instemt dat Silent Disco Nederland begint met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud als afgesproken en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten door Silent Disco Nederland in de precontractuele fase kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Dit is aan de orde wanneer de opdracht niet aan Silent Disco Nederland wordt gegund of deze om andere redenen niet van start gaat terwijl contractonderhandelingen in een dusdanig vergevorderd stadium waren dat Silent Disco Nederland erop mocht vertrouwen de opdracht te mogen uitvoeren.
 4. De overeenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan tenzij anders wordt afgesproken.

5. Uitvoering overeenkomst

 1. Silent Disco Nederland heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 2. De klant zorgt dat alle informatie en gegevens, waarvan Silent Disco Nederland aangeeft dat deze nodig is of waarvan de klant moet begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de opdracht, op tijd aan Silent Disco Nederland wordt verstrekt. Wanneer deze informatie en gegevens niet op tijd wordt verstrekt, mag Silent Disco Nederland de werkzaamheden opschorten en de extra kosten aan de klant in rekening brengen.
 3. Wanneer is afgesproken dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag Silent Disco Nederland wachten met het uitvoeren van de volgende fase totdat de klant de factuur van de vorige fase heeft betaald.
 4. Wanneer Silent Disco Nederland werkzaamheden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door Silent Disco Nederland in redelijkheid gewenste diensten en faciliteiten.
 5. De klant vrijwaart Silent Disco Nederland voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan de klant toerekenbaar is.
 6. Wanneer in de overeenkomst een bepaalde termijn is afgesproken waar binnen het project moet zijn opgeleverd, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal de klant Silent Disco Nederland eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen.
 7. Wanneer Silent Disco Nederland de opdracht niet binnen de afgesproken tijd kan afronden, zullen partijen in overleg treden over eventuele verlenging van de overeenkomst. Silent Disco Nederland zal de klant hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer Silent Disco Nederland verwacht dat de opdracht niet in de voorgestelde tijd kan worden afgerond.
 8. De klant zal ervoor zorgen dat werkzaamheden of leveringen door derden op tijd plaatsvinden zodat de werkzaamheden van Silent Disco Nederland hierdoor geen vertraging oplopen. Wanneer toch vertraging ontstaat is Silent Disco Nederland hiervoor niet aansprakelijk. De klant zal de schade die Silent Disco Nederland hierdoor lijdt vergoeden.

6. Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat het nodig is om de werkzaamheden te wijzigen of uit te breiden, zullen hierover schriftelijke afspraken worden gemaakt.
 2. Als de wensen van de klant wijzigen heeft Silent Disco Nederland het recht om de extra kosten hiervan in rekening te brengen.
 3. Silent Disco Nederland zal de extra gemaakte kosten door deze wijziging in rekening brengen volgens het geldende uurtarief.
 4. Een niet op tijd gevraagde wijziging van de overeenkomst door de klant levert een toerekenbare tekortkoming op waarvoor de klant schadeplichtig kan worden gesteld door Silent Disco Nederland.
 5. Silent Disco Nederland is niet aansprakelijk wanneer het afgesproken tijdstip van voltooiing van de opdracht niet gehaald kan worden door een niet op tijd gevraagde wijziging door de klant.

7. Locatie

 1. De klant zorgt voor het tijdig ter beschikking zijn van de locatie voor het evenement en voor de in verband met de locatie en het evenement benodigde vergunningen en toestemming van derden. De klant draagt hiervan het risico.
 2. De klant zorgt dat de locatie tijdens het evenement in goede staat verkeert en draagt het risico voor eventuele gebreken aan de locatie en daaruit voortvloeiende schade, ook richting derden.
 3. De klant onderzoekt of en staat er voor in dat de plaatsing van het materiaal en het houden van het evenement op de locatie veilig en zonder schade aan andermans zaken of inbreuk op andermans rechten kan plaatsvinden.
 4. Silent Disco Nederland kan van de klant verlangen dat deze een andere locatie aanwijst wanneer Silent Disco Nederland met gegronde redenen tot de conclusie komt dat de locatie ongeschikt of onveilig is.
 5. Wanneer de locatie niet beschikbaar blijkt te zijn draagt de klant, ongeacht de reden hiervan, zorg voor een andere gelijkwaardige locatie. De klant is aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
 6. Wanneer de klant de regels in de vorige leden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de klant aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.
 7. De regels in de vorige leden zijn niet van toepassing wanneer partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8. Huur goederen ( Silent Disco Nederland )

 1. De klant heeft de mogelijkheid om gedurende de opdracht goederen te huren van Silent Disco Nederland.
 2. Op de huur van deze goederen door de klant zijn de bepalingen van artikel 7:201 het Burgerlijk wetboek e.v. van toepassing.
 3. De klant zal de instructies voor het gebruik en de randvoorwaarden die Silent Disco Nederland stelt aan het huren van de goederen strikt opvolgen.
 4. Het niet functioneren van de gehuurde goederen als gevolg van het niet voldoen aan de door Silent Disco Nederland gegeven instructies en gestelde randvoorwaarden is geen reden voor vermindering of restitutie van de afgesproken prijs.
 5. Bij aanvang en beëindiging van de huur vindt door partijen een inspectie plaats van de goederen. De klant verklaart de goederen bij aanvang van de huur in onbeschadigde staat te hebben ontvangen. Wanneer tijdens of bij het einde van de periode van de huur schade ontstaat aan de goederen zal de klant de kosten van herstel of vervanging vergoeden. Mocht herstel of vervanging niet meer mogelijk zijn dan zal de klant de volledige schade vergoeden.
 6. De klant is tevens aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van beschadiging of vermissing van de goederen tijdens de periode van de huur. De klant zal Silent Disco Nederland direct op hoogte stellen bij beschadiging of vermissing van de goederen.
 7. De klant zal zorgdragen voor verzekering van de goederen tegen diefstal en beschadiging.
 8. Silent Disco Nederland verleent geen toestemming aan de klant om de goederen over te dragen, uit te lenen of op een andere wijze in bezit te verschaffen aan derden.

9. Prijs

 1. Partijen kunnen voor de opdracht een vaste prijs afspreken.
 2. Wanneer geen vaste prijs wordt afgesproken zal de prijs worden berekend volgens de geldende uurtarieven van Silent Disco Nederland. Dit bedrag is exclusief BTW.
 3. Een vooraf gegeven indicatie van het aantal te besteden uren in een offerte bindt Silent Disco Nederland niet wanneer het werkelijk aantal te besteden uren redelijkerwijs meer is.
 4. Silent Disco Nederland mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de hoeveelheid werk meer bedraagt dan vooraf werd ingeschat en redelijkerwijs niet van Silent Disco Nederland kan worden verwacht dat de werkzaamheden tegen het eerder afgesproken tarief zullen worden verricht. Silent Disco Nederland zal de klant over het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief op tijd informeren.
 5. Indien prijzen gebaseerd op kostprijzen door prijsstijging sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan heeft Silent Disco Nederland het recht om deze verhoging door te berekenen in de prijzen.

10. Betaling

 1. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De betalingstermijn van 14 dagen is een fatale termijn. De klant treedt na deze termijn van rechtswege in verzuim.
 3. Silent Disco Nederland brengt vóór aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden een voorschot in rekening aan de hand van 100% van de uitgebrachte offerte.
 4. De voorschotnota dient vóór aanvang van de opdracht voldaan te zijn. De definitieve factuur volgt na afloop van het project.
 5. Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en eventuele andere kosten.
 6. Wanneer de klant verkeert in een situatie van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zijn de vorderingen van Silent Disco Nederland en de verplichtingen van de klant ten opzichte van Silent Disco Nederland direct opeisbaar.

11. Incassokosten

 1. Na het verstrijken van de betalingstermijn treedt de klant van rechtswege in verzuim.
 2. Silent Disco Nederland is vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn gerechtigd om € 15,- aanmaningskosten in rekening te brengen.
 3. Silent Disco Nederland is vanaf het moment van het intreden van het verzuim tevens gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

12. Opzeggen en ontbinden

  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst tot 2 dagen voor de leveringsdatum kosteloos opzeggen.
  2. Wanneer de klant de overeenkomst opzegt is hij de volgende kosten verschuldigd:a. Bij annulering 1dag voor de leveringsdatum brengen wij 75% van de offerte in rekening.

   b. Bij annulering nadat het pakket reeds is verzonden met PostNL, zal 100% van de offerte in rekening gebracht worden. Restitutie van de betaalde factuur is niet mogelijk bij weigering van het pakket of het niet afhalen van het pakket bij een PostNL punt.

   3. Silent Disco Nederland heeft het recht om over te gaan tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst wanneer:

   a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

   b. na het sluiten van de overeenkomst Silent Disco Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zal voldoen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

   c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

   4. Voorts is Silent Disco Nederland bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

   5. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Silent Disco Nederland op de klant onmiddellijk opeisbaar.

   6. Zowel Silent Disco Nederland als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

13. Aansprakelijkheid

   1. Mocht Silent Disco Nederland aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt volgens de regels in dit artikel.
   2. Wanneer Silent Disco Nederland aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Silent Disco Nederland wordt uitgekeerd.
   3. Silent Disco Nederland is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
   4. De klant vrijwaart Silent Disco Nederland voor alle aanspraken van derden op enige schadevergoeding.
   5. Silent Disco Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of andere schade gedurende een evenement, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Silent Disco Nederland toe is te rekenen. Aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke WA-verzekering van de deelnemers dekking geeft is uitgesloten. De klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een WA-verzekering.
   6. Silent Disco Nederland is niet aansprakelijk voor schade die door derden wordt toegebracht aan de goederen van de klant die aan Silent Disco Nederland in beheer zijn gegeven.
   7. Voor schade die door derden wordt toegebracht aan de locatie van de klant kan Silent Disco Nederland niet aansprakelijk worden gesteld.
   8. Silent Disco Nederland is niet aansprakelijk voor schades, verwondingen, dood en/of enig ander letsel ten aanzien van derden. Deelname aan een door Silent Disco Nederland georganiseerde activiteit vindt plaats op eigen risico.
   9. Het is de klant en alle deelnemers aan een door Silent Disco Nederland georganiseerde activiteit verplicht de aanwijzingen van Silent Disco Nederland en door Silent Disco Nederland ingezette derden op te volgen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven kan Silent Disco Nederland besluiten een activiteit af te breken. Alle voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.
   10. De klant is aansprakelijk voor alle risico’s van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van goederen, eigendom van Silent Disco Nederland, wanneer deze zich op locatie bevinden. Deze aansprakelijkheid geldt ook wanneer apparatuur van Silent Disco Nederland aan de klant wordt verhuurd.
   11. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderdeel van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van een door de klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
   12. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Silent Disco Nederland.
   13. Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is beëindigd.
   14. Bij verlies of schade zullen de volgende prijzen in rekening worden gebracht (incl. btw);
   • (Draadloze) zender €150,00
   • Aansluit kabel tulp – tulp €12,00
   • Aansluit kabel tulp – jack stereo €12,00
   • Aansluit kabel tulp – minijack €12,00
   • Aansluit kabel tulp – XLR Female €12,00
   • Koptelefoon €43,50
   • Oplader €25,00
   • Identiteitsmapje €10,00

14. Overmacht

   1. Partijen kunnen niet gehouden worden aan enige verplichting wanneer zij hiertoe verhinderd worden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Silent Disco Nederland geen invloed kan uitoefenen en waardoor Silent Disco Nederland niet in staat is de verplichtingen na te komen.
   2. Partijen kunnen tijdens de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
   3. Silent Disco Nederland heeft het recht om het deel van de overeenkomst dat is uitgevoerd voordat de overmacht intrad en waaraan een zelfstandige waarde kan worden toegekend apart te factureren.
   4. Onder overmacht aan de zijde van de klant wordt niet verstaan verlaging van budgetten, niet verleende vergunningen, wijziging in personele bezetting en voorzienbare weersomstandigheden.

15. Intellectuele eigendom

   1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom –waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Silent Disco Nederland. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Silent Disco Nederland daartoe bevoegd, tenzij anders wordt afgesproken.
   2. Partijen kunnen afspreken dat de rechten bedoeld in artikel 15 lid 1 aan de klant worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt zoals geregeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
   3. Silent Disco Nederland heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht –op voor dat resultaat gebruikelijke wijze, te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Silent Disco Nederland het resultaat zonder vermelding van de naam van Silent Disco Nederland openbaar te maken of te verveelvoudigen.
   4. De resultaten (zoals ontwerpen, schetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) blijven eigendom van Silent Disco Nederland, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen hierover andere afspraken maken.
   5. De ideeën, schetsen of concepten die zijn gepresenteerd door Silent Disco Nederland en die niet door de klant zijn gekozen blijven tevens intellectueel eigendom van Silent Disco Nederland en mogen niet zonder toestemming van Silent Disco Nederland worden gebruikt.
   6. Na het voltooien van de opdracht hebben partijen geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders afgesproken.
   7. De klant vrijwaart Silent Disco Nederland voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
   8. Wanneer Silent Disco Nederland in het kader van de opdracht aangesproken wordt voor de betaling van muziekrechten aan Buma Stemra of een andere verantwoordelijke organisatie dan is hij gerechtigd om deze kosten te allen tijde bij de klant te verhalen.

16. Gebruik resultaat

   1. Wanneer de klant de afspraken uit de overeenkomst met Silent Disco Nederland volledig nakomt, krijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht voor het afgesproken doel. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
   2. De klant heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is afgesproken, of om dit door derden te laten doen. Silent Disco Nederland kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
   3. In geval van niet afgesproken ruimer of ander gebruik, heeft Silent Disco Nederland recht op een vergoeding vanwege inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal de afgesproken prijs voor de opdracht, althans een vergoeding die in redelijke verhouding staat tot het niet afgesproken gebruik door de klant.
   4. Het afgesproken gebruik door de klant vervalt in redelijkheid op het moment dat sprake is van:
   5. het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen zoals afgesproken in de opdrachtovereenkomst;
   6. de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
   7. faillissement van de klant, tenzij de rechten aan de klant zijn overgedragen zoals bedoeld in artikel 13 lid 2.
   8. Silent Disco Nederland mag op zijn website en social media de naam en het logo van de klant als referentie plaatsen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
   9. Silent Disco Nederland heeft met inachtneming van de belangen van de klant, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, andere opdrachten, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

17. Geheimhouding

   1. Zowel Silent Disco Nederland als de klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
   2. Bij overtreding van deze geheimhoudingsplicht is de klant een boete verschuldigd van € 50.000,- per overtreding. Deze boete is direct op te eisen. Silent Disco Nederland heeft ook het recht om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te eisen.

18. Geschillen

  1. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen om een probleem in onderling overleg op te lossen. Hiervoor kan de hulp van een bemiddelaar worden ingeschakeld.
  2. Wanneer een probleem ook na bemiddeling niet opgelost kan worden, neemt de volgens de wet bevoegde rechter of de rechter in het arrondissement waar Silent Disco Nederland is gevestigd kennis van het geschil. Silent Disco Nederland mag hierin een keuze maken.
  3. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Silent Disco Nederland is het Nederlands Recht van toepassing.
  4. Silent Disco Nederland heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.
WhatsApp openen
💬 we zijn online!
Goedendag! Leuk dat je een kijkje neemt op onze website. Kunnen we je ergens mee helpen?